เป้าหมาย Ui green metric

เป้าหมาย UI green Metric มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 ลดพลังงานไฟฟ้า

100,000 kWh 

 ลดการใช้น้ำ Reuse/Recycle 10,000 ลบ.ม

 ลดขยะ Reuse/Re cycle

 10 ตัน 

 การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

1,000 ลิตร 

 การใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ

สถานีชาร์จประจถไฟฟ้า

1 สถานี

 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงทดแทน อาทิ อาทิตย์

100,000 หน่วย

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.ตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานวิจัยและบริการทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานลม

ระบบกักเก็บพลังงาน

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานลม

เมืองอัจฉริยะ

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานน้ำ

ไบโอดีเซล

หุ่นยนต์

พลังงานชีวมวล

พลังงานจากคลื่น

สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า

โดรน

พลังงานขยะ

รถไฟฟ้า

สมาร์ทกริด

เรือไฟฟ้า

โครงการด้านพลังงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับกองทัพเรือ

กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com

© 2017 Copyright CERE RMUTSV