ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

  Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE  

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน การขอและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านพลังงาน และการผลักดันนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น Green Campus “มหาวิทยาลัยสีเขียว” แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาล ให้สามารถดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ภารกิจ

  1. ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เป็น Green University (มหาวิทยาลัยสีเขียว) และการพัฒนาใน 6 ด้านคือ (1) อาคาร สถาปัตยกรรมสีเขียว การจัดสรรพื้นที่สีเขียว (2) การส่งเสริมพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (3) การบริหารการจัดการน้ำ (4) การบริหารจัดการขยะ (5) การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และรถไฟฟ้า (6) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงาน 360 องศา (ผู้สอน/นักเรียน/ภาคเอกชนและชุมชน)

  2. ดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  3. พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย/ขยะ/ชีวมวล/ลม/แสงอาทิตย์ โดยเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การพัฒนาเชิงบูรณาการ ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในด้านการวิจัย ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

  5. เผยแพร่งานวิจัย งานบริการวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้ยอมรับในวงการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

  6. ประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ กับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

  7. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งของฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยในแหล่งบริการวิชาการต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล จัดทำข้อมูลเป็นระบบ

  8. ประสานงานในการตรวจวิเคราะห์ด้านพลังงานแก่หน่วยงานที่มีการใช้พลังงาน

  9. สร้างเครือข่ายด้านพลังงานทั้งภายในและต่างประเทศ

  10. วางรากฐานความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

15

Years

Experience

Current

5

Projects

155

Specialist

4

Experienced

Partners

บุคลากร

ที่ปรึกษา

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
press to zoom
ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
press to zoom
ALEX TURNER
ALEX TURNER

ASSOCIATE

press to zoom

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รักษาราชการแทน อธิการบดี

ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

นายเอกชัย เลาหะสราญ

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

ผู้บริหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งที่  180/2561

ยกเลิกคำสั่งที่ 507/2560

นายเอกชัย เลาหะสราญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม

ผู้อำนวยการ

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวพิไลวรรณ ช่วยธานี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน

นางอุษา ศรีเจริญ

หัวหน้าสำนักงาน

ดร. ประสิทธิ์ ศรีนคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ

นายธำรงค์ ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่

คณะทำงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งที่   31/2561

คำสั่งที่   49/2561

นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ

คณะทำงาน

นายคณิศร บุญรัตน์

คณะทำงาน

นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล

คณะทำงาน

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล

คณะทำงาน

ALEX TURNER
ALEX TURNER

ASSOCIATE

press to zoom
RUTH GENIE
RUTH GENIE

ASSOCIATE

press to zoom
Kanisorn Boonrat
Kanisorn Boonrat
press to zoom
Weerasak Chaichan
Weerasak Chaichan
press to zoom
phaphatchakorn areehul
phaphatchakorn areehul
press to zoom
Pumin Inpan
Pumin Inpan
press to zoom
Naras Kwanthong
Naras Kwanthong
press to zoom
Kittisak Thaweesinsopha_
Kittisak Thaweesinsopha_
press to zoom

ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล

คณะทำงาน

นายภูมินทร์ อินทร์แป้น

คณะทำงาน

นายนเรศ ขวัญทอง

คณะทำงาน

นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

คณะทำงาน