อวยพรปีใหม่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Tue, 01/16/2018 - 17:55  |  พิชญา ห้าหยัง 

                    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าพบ ท่านพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เนื่องในโอกาสอวยพรวันปีใหม่ และเพื่อหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในเบื้องต้นจะนัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด  โดยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตรัง ฝั่งอันดามัน และฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา ฝั่งอ่าวไทย  โดยผลการหารือเบื้องต้น ท่านพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เห็นชอบในหลักการ และท่านจะสั่งการมอบหมายให้ฐานทัพเรือพังงา เป็นผู้ประสานกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

                    ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางกองทัพเรือ จะได้ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากรในกองทัพเรือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในกองทัพเรือ การจัดหาและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ในกองเรือสีเขียว ฯลฯ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะได้มีโอกาสในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้ว แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกองทัพเรือ และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งมีกองเรือที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าต่อไป

หารือความร่วมมือด้านพลังงาน
หารือความร่วมมือด้านพลังงาน
หารือความร่วมมือด้านพลังงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com