คณะทำงานร่วมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด้านพลังงาน รองรับ PEA 4.0 และแผนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Campus

Wed, 1/10/2018 - 09:55  |  วิยดา ช่วยธานี 

                  คณะทำงานร่วมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด้านพลังงาน รองรับ PEA 4.0 และแผนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Campus

                  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร LED คณะทำงานร่วมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA 4.0) ในพื้นที่ภาคใต้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใหม่ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในภาคใต้ ดำเนินงานวิจัยพัฒนา ให้บริการทางวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) การพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage และรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย/ขยะ/ชีวมวล/ลม/แสงอาทิตย์ โดยเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การพัฒนาเชิงบูรณาการ ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในด้านการวิจัย ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม และเพื่อรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว Green Campus" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะทำงานร่วมมทร-กฟภ
คณะทำงานร่วมมทร-กฟภ
คณะทำงานร่วมมทร-กฟภ
คณะทำงานร่วมมทร-กฟภ
คณะทำงานร่วมมทร-กฟภ