มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับ

ทัพเรือภาคที่ 2
Tue, 02/20/2018 - 13:59  |  วิยดา ช่วยธานี 

 

                           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าพบ ท่านพลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 (หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ ฝั่งอ่าวไทย) เพื่อหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  โดยผลการหารือเบื้องต้น ท่านพลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ

                           ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ จะสามารถลดการใช้พลังงานลง โดยการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ และระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) รวมถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า รองรับรถยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 อาทิการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ชนิด Inverter และการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟ เป็นชนิด LED ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการปฎิบัติงานของทัพเรือภาคที่ 2 ฯลฯ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะได้มีโอกาสในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้ว แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกองทัพเรือ และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งมีกองเรือที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าต่อไป  

                           ในการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานกำหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2561 นี้

Cr link ข่าวทัพภาคที่ 2 : http://www2.nac2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/469

เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2
เข้าพบผบทัพเรือภาคที่ 2