สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Mon, 03/26/2018 - 08:30  |  วฤณพร ดำรงค์ 


      วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการหารือเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอาทิ สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รวม 9 วิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ผลิตการศึกษาขั้นสูง ในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

      ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทางด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของทั้งสองหน่วยงาน และคนไทยทุกๆ คน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ในการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานกำหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2561 นี้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3