ศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่ภาคใต้

Cr: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Cr: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน