ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เข้าร่วมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำร่องโครงการ ไมโครกริด (Micro Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  ประกอบด้วยนายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ทั้ง 7 แห่ง ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และเข้าพบผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วย พลเรือตรีวุฒิศาสตร์ ชวนะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลเรือตรีวิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, นาวาเอกปารเมศ ปริวรรตภาษา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกสุรกิจ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 3  เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) และนำเสนอรายละเอียดโครงการนำร่องระบบไมโครกริด (Micro-Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ตามกรอบนโยบาย  Smart Energy  I Smart Mobility  I Smart People I Smart Environment I Smart Safety ของทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมกันนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 5) เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและไมโครกริด (Micro grid) เพื่อสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2) เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ 2) ต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com