S__34447554.jpg

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เข้าร่วมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำร่องโครงการ ไมโครกริด (Micro Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  ประกอบด้วยนายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ทั้ง 7 แห่ง ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และเข้าพบผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วย พลเรือตรีวุฒิศาสตร์ ชวนะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลเรือตรีวิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, นาวาเอกปารเมศ ปริวรรตภาษา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกสุรกิจ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 3  เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) และนำเสนอรายละเอียดโครงการนำร่องระบบไมโครกริด (Micro-Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ตามกรอบนโยบาย  Smart Energy  I Smart Mobility  I Smart People I Smart Environment I Smart Safety ของทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมกันนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 5) เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและไมโครกริด (Micro grid) เพื่อสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2) เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ 2) ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3
สรุปผลการดำเนินงานทรภ3