การประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 48/2560

Wed, 29/11/2017 - 15:22  |  อุทัยวรรณ ชาลีผล 

                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงใต้เพื่อร่วมประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ขณะที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรี จะเข้าพบปะประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งสถานที่ออกเป็น 2 ส่วน คือห้องประชุม ครม. ซึ่งใช้อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกพบปะพี่น้องชาวสงขลาได้จัดเตรียมอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้หลายร้อยคน โดยจัดเตรียมระบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง และการจัดนิทรรศการ อื่นๆ ที่มีการจัดเตรียมตกแต่งด้วยฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตกแต่งได้อยากสวยงาม

ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย
ประชุมครม.สัญจรที่มทร.ศรีวิชัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com