ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"
Sun, 25/03/2018 - 09:33  |  อุทัยวรรณ ชาลีผล 


          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วนและพักรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com