ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวสึกาาภาคใต้ 3 ประชุมสรุปหัวข้อโครงการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และงบประมาณ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวงและแหล่งทุน 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวสึกาาภาคใต้ 3 ได้จัดการประชุมสรุปหัวข้อโครงการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และงบประมาณ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวงและแหล่งทุน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายธำรงค์ ศรีเจริญ ผู้แทนกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) ประกอบด้วย นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย นาวาตรีประสิทธิ์ หนูเพชร และผู้แทนกองการขนส่ง, ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดรวม 7 วิทยาลัย, ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดรวม 9 วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากการหารือการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยกับการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติดังนี้ (1) เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 5 ฝ่าย (2) มอบให้ มทร.ศรีวิชัยไปหารือหาข้อสรุปกับการไฟฟ้านครหลวงในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (3) เห็นชอบกรอบโครงการในการศึกษาและวิจัยจำนวน 10 โครงการและกำหนดหัวหน้าโครงการฯ (4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลตามมติที่ประชุมเสนอต่อมทร.ศรีวิชัย ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (5) ให้ผู้แทนหน่วยงานละ 2 ท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง, กำหนดกรอบโครงการและงบประมาณกับการไฟฟ้านครหลวงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการด้านพลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงาน (Smart Energy) และยานยนต์ไฟฟ้า (Smart Mobility) ของประเทศได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com