S__35201027.jpg

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวสึกาาภาคใต้ 3 ประชุมสรุปหัวข้อโครงการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และงบประมาณ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวงและแหล่งทุน 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวสึกาาภาคใต้ 3 ได้จัดการประชุมสรุปหัวข้อโครงการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และงบประมาณ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวงและแหล่งทุน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายธำรงค์ ศรีเจริญ ผู้แทนกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) ประกอบด้วย นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย นาวาตรีประสิทธิ์ หนูเพชร และผู้แทนกองการขนส่ง, ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดรวม 7 วิทยาลัย, ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดรวม 9 วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากการหารือการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยกับการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติดังนี้ (1) เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 5 ฝ่าย (2) มอบให้ มทร.ศรีวิชัยไปหารือหาข้อสรุปกับการไฟฟ้านครหลวงในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (3) เห็นชอบกรอบโครงการในการศึกษาและวิจัยจำนวน 10 โครงการและกำหนดหัวหน้าโครงการฯ (4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลตามมติที่ประชุมเสนอต่อมทร.ศรีวิชัย ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (5) ให้ผู้แทนหน่วยงานละ 2 ท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง, กำหนดกรอบโครงการและงบประมาณกับการไฟฟ้านครหลวงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการด้านพลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงาน (Smart Energy) และยานยนต์ไฟฟ้า (Smart Mobility) ของประเทศได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป

ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย
ประชุมสรุปงบประมาณโครงการวิจัย5 ฝ่าย