คณะวิศวฯ จัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตร “วิศวกรรมเครื่องกลเรือ”

Thu, 24/08/2017 - 14:28  |  Romnalin.k 

                เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการจัดทำระบบ ISO ได้แก่ คุณกฤษดา พจน์ศิริศิลป์ และคุณศิวะ เสาทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
Fri, 08/12/2017 - 14:07  |  Romnalin.k 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2558 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือในตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ