การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หารือความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน และการสนับสนุน PEA 4.0

Fri, 12/22/2017 - 08:48  |  วิยดา ช่วยธานี 

                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หารือความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน และการสนับสนุน PEA 4.0"

                ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปรึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE) และหารือความร่วมมือด้านพลังงาน และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 4.0 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร LED

เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ หารือพลังงาน
เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ หารือพลังงาน
เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ หารือพลังงาน
เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ หารือพลังงาน
เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ หารือพลังงาน