มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ

Tue, 01/16/2018 - 08:04  |  วิยดา ช่วยธานี 

                         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าพบ ท่านพลเรือตรีวรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ เพื่อหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตรัง ฝั่งอันดามัน, ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา ฝั่งอ่าวไทย)  โดยผลการหารือเบื้องต้น ท่านพลเรือตรีวรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ

                        ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ จะสามารถลดการใช้พลังงานลง โดยการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดประมาณ 6 เมกะวัตต์ (MWdc) ระบบกักเก็บพลังงาน ขนาดประมาณ 2 เมกะวัตต์ (MW) และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ และระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) รวมประมาณ 10 เมกะวัตต์ ประหยัดพลังงานได้ ประมาณ 300,000-600,000 หน่วย/เดือน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในช่วงที่เรือรบจะเข้าจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือพังงาในช่วงหน้ามรสุม เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป รวมถึงการจัดหาและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเรือรบ “กองเรือสีเขียว” ขนาดเริ่มต้นประมาณ 10,000 ลิตร/เดือน รวมถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า รองรับรถยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฐานทัพเรือพังงา อาทิการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ชนิด inverter และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการปฎิบัติงานของฐานทัพเรือพังงา ฯลฯ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะได้มีโอกาสในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้ว แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกองทัพเรือ และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งมีกองเรือที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าต่อไป 
ในการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานกำหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประมาณปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา
เข้าพบผบ.ฐานทัพเรือพังงา