มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Tue, 03/04/2018 - 16:00  | 


              เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยนายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ นายประเสริฐ  มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน และผู้สื่อข่าว ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

        สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558 กระทรวงพลังงานได้มีการทบทวนทิศทางในการดำเนินนโยบายพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (พ.ศ.2558-2579) (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ขึ้นมาใหม่ โดยมี 5 แผนหลักที่สำคัญ คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP)  แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) เพื่อบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้เรื่องพลังงานที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพได้ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2553 กระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยเน้นให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเพียงพอ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานของประเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผลิตและใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน     เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ตระหนักรู้ด้านพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพลังงานให้ครอบคลุมสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องพลังงานอย่างถูกต้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศจากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 7 พื้นที่ และมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านวิชาการ ในการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลังงานร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

        ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ได้ให้เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และจะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกันทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงาน การดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การให้บริการทางวิชาการ การนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปขยายผลในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การที่บุคลาการของทั้งสองหน่วยงานประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษา ดูงาน และทำโครงการวิจัย โครงการบริการทางวิชาการร่วมกัน

MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3