รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Fri, 03/30/2018 - 09:11  |  วฤณพร ดำรงค์ 


         วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการ กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการโครงการ ระยะเวลา และการขอรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลการหารือเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดกรอบการดำเนินการโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดังนี้

      (1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา/บนพื้นดิน และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage system) ระยะที่ 1 ขนาด 1 MWdc (ติดตั้งบนหลังคา) และระยะที่ 2 ขนาด 4 MWdc (ติดตั้งบนพื้นดิน) รวม 5 MWdc และระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 2 MWdc

      (2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เลียบชายฝั่ง บริเวณสนามกอล์ฟราชนาวีทับละมุ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

      (3) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล อาทิ เศษไม้ ใบไม้ ทางปาล์ม ฯลฯ

                   โครงการที่ (1) – (3) จะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน Hybrid

                   (Wind-Solar-Biomass-Energy Storage Hybrid)

      (4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา และหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล อาทิ การปรับปรุงโรงงานแปลงความถี่, การปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง Inverter, การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ/โคมไฟ เป็นชนิด LED การติดตั้งระบบบริหารจัเดการพลังงาน และมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นต้น

      (5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ เกาะต่างๆ เกาะมะพร้าว หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา หมู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะช้าง เป็นต้น

      (6) โครงการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ในฐานทัพเรือพังงา และ กองเรือ ฐานทัพเรือพังงา

      (7) โครงการรถไฟฟ้า และสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าในฐานทัพเรือพังงา

      (8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรรี่

      (9) โครงการระบบทำน้ำเย็นจ่ายให้กับกองเรือ ขณะเทียบท่าในช่วงมรสุมประมาณเดือนพฤษภาคม

 

สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการ เบื้องต้นดังนี้

      (1) การดำเนินการให้ข้าราชการทหารเรือสามารถขออนุญาตลาเรียนศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถของกำลังพลทหารเรือ

      (2) การศึกษาและอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และโภชนาการที่ถูกต้อง

      (3) การจัดหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

      (4) การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่กองทัพเรือ และกองเรือรบ ของกองทัพเรือ

      (5) โครงการอื่นๆ

      ทั้งนี้ทางนาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา และคณะทำงานของฐานทัพเรือพังงา จะนำเสนอรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งนี้ให้กับผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือต่อไป คาดว่าระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด จะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ปี และคณะทำงานร่วมได้กำหนดจะประชุมครั้งต่อไปประมาณกลางเดือนเมษายน 2561 นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และกำหนดรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไป

รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา
รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา