ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา (ท่านใหม่) และเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ จังหวัดพังงา
Tue, 07/17/2018 - 16:40  |  วิยดา ช่วยธานี

 

               เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าพบพลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา (ท่านใหม่) เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)  โดยมีพลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นาวาเอก กนกพล พิมพ์ทอง เสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา นาวาเอก ปารเมศ ปริวรรตภาษา ผู้อำนวยการกองโรงงาน (หัวหน้าคณะทำงานร่วม) นาวาเอก วรกร  เอี่ยมลออง รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการกองโรงงาน นาวาโท เรวัต ตระกูลไทยพิชิต นาวาโท สุรศักดิ์ อินทร์พรหม หัวหน้ากองกิจการพิเศษ นาวาโท ธนภัทร พิกุลทอง และคณะทำงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ 

               สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ได้ดังนี้
               (1) ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ได้อนุญาตให้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใช้ อาคารสังเกตการณ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริเวณสโมสรประทวน เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าใช้งานอาคารดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือจนกว่าคณะทำงานร่วมฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
               (2) ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ แต่งตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ
               (3) กรอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วย
                   (3.1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับใช้งานในหน่วยงานของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (รวมสถานีเรือในจังหวัดสตูล จังหวัดระนอง) 
                   (3.2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage system) สำหรับใช้งานในหน่วยงานของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
                   (3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฐานทัพเรือพังงา โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิม เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Inverter และปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED 
                   (3.4) โครงการติดตั้งระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (District Cooling  plant) สำหรับจ่ายน้ำเย็นให้กองเรือรบ ขณะเทียบท่า 
                   (3.5) โครงการการติดตั้งระบบ Energy Management System และ Sub Metering
                   (3.6) โครงการผลิตพลังงานทดแทน ในพื้นที่ปฎิบัติการทางทหารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล (นรภ.) พื้นที่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
                   (3.7) โครงการผลิตพลังงานทดแทน ในพื้นที่ปฎิบัติการทางทหารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล (นรภ.) พื้นที่เกาะหูยง จังหวัดพังงา

               ทั้งนี้คาดว่ากรอบระยะเวลาโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในหน่วยงานของกองทัพเรือ (ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓)” จะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งทุน และเริ่ม Kick-off ดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประมาณเดือน สิงหาคม 2561 และกันยายน 2561 ตามลำดับ  

เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง
เข้าพบผบ.ฐท.พง