S__3391520.jpg

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมพิจารณาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งลอยน้ำ ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และพิจารณาดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมพิจารณาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งลอยน้ำ ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และพิจารณาดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้  การไฟฟ้านครหลวง มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง นายจีรัง วีงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า นายมนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ​ทัพเรือภาคที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนาวาเอกสุรกิจ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, นาวาเอกวรกร  เอี่ยมลออง รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, นาวาตรีประสิทธิ์ หนูเพชร ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ (1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งลอยน้ำ ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 2-4 เมกกะวัตต์ (2-4 MWp) และ (2) โครงการศึกษาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการในลักษณะการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานประสานงาน โดยมีผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (5 ฝ่าย) ซึ่งจะได้กำหนดร่างบันทึกข้อตกลงฯ รายละเอียดข้อเสนอโครงการ กรอบงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการโครงการได้ในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป

  

ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
ประชุม5ฝ่ายโครงการวิจัย
S__4604112
S__4604111