ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา ผนึกกำลังร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Tue, 08/14/2018 - 10:03  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา พร้อมกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยทัพเรือภาคที่ 2 มีผู้ลงนามประกอบด้วย พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ และพลเรือตรีเสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรีสุรนันท์ แสงรัตนกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้ลงนามประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานราชการเป็นผู้นำในการลดใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ในหน่วยงาน และกำหนดเป้าหมายพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภาค กระจายตามพื้นที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและภัยพิบัติ อาทิ พื้นที่ของกองทัพ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอในทุกภูมิภาค และมุ่งเน้นศักยภาพของเชื้อเพลิงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละภูมิภาค การสนับสนุนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การสนับสนุนเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Smart Cities- Clean Energy สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 2,000-3,000 คนขึ้นไป สู่เมืองอัจฉริยะโดยการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น Clean & Energy และ Green City การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและการสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

         พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายพลังงาน 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ที่จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกันและตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของราษฎรการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ และคนไทยที่จะช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายในแต่ละปี  
        ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จะให้การสนับสนุนหลักวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การจัดหาแหล่งทุน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือ เพื่อให้การพัฒนาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านบริการทางวิชาการ การวิจัยค้นคว้าด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน และที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรของทัพเรือภาคที่ 2 ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในทัพเรือภาคที่ 2 ที่มีกองเรือ และยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัย และล้ำหน้าต่อไป

 

MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
17
18
19
20
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2
MOU ทัพเรือภาคที่ 2