ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Tue, 07/17/2018 - 16:59  |  วิยดา ช่วยธานี

 

       เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยนายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี และคณะทำงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม ผู้บริหาร และคณะทำงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 2/2561 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561) ณ ห้องประชุม สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ผ่านมา

        สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มทร.ศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้ดังนี้
        1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แต่งตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ
        2. กรอบการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย
            2.1. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับใช้ในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 9 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคยะลา,วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยเทคนิคสตูล
            2.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิม เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Inverter และปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED
            2.3. โครงการการติดตั้งระบบ Energy Management System และ Sub Metering

 

        ทั้งนี้กรอบระยะเวลาโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจะหารืองบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายในกลางเดือน กรกฏาคม 2561 นี้ และกำหนดแผนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และเริ่ม Kick-off ดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประมาณเดือน สิงหาคม 2561 และกันยายน 2561 ตามลำดับ  

ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ประชุมร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3