ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบ พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ท่านใหม่) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานร่วมโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ จังหวัดภูเก็ต
Tue, 08/14/2018 - 09:49  |  วิยดา ช่วยธานี

 

               เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ จังหวัดภูเก็ต โดยนายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้แก่พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ท่านใหม่) และพลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 และนาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา  เพือสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานร่วมโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ จังหวัดภูเก็ต 

               สรุปสาระสำคัญของรายงานผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
                (1) ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ เห็นชอบในหลักการที่จะจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ
                 (2) ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ  เห็นชอบในหลักการที่จะดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

               (3) กรอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วย
                   (3.1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับใช้งานในหน่วยงานของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (รวมสถานีเรือในจังหวัดสตูล จังหวัดระนอง) 
                   (3.2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage system) สำหรับใช้งานในหน่วยงานของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
                   (3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฐานทัพเรือพังงา โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิม เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Inverter และปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED 
                   (3.4) โครงการติดตั้งระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (District Cooling  plant) สำหรับจ่ายน้ำเย็นให้กองเรือรบ ขณะเทียบท่า 
                   (3.5) โครงการการติดตั้งระบบ Energy Management System และ Sub Metering
                   (3.6) โครงการผลิตพลังงานทดแทน ในพื้นที่ปฎิบัติการทางทหารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล (นรภ.) พื้นที่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
                   (3.7) โครงการผลิตพลังงานทดแทน ในพื้นที่ปฎิบัติการทางทหารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล (นรภ.) พื้นที่เกาะหูยง จังหวัดพังงา
             

เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3
เข้าพบผบ.ทรภ.3