การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สถาบัน) หารือความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน และด้านการอนุรักษ์พลังงาน

Tue, 08/14/2018 - 09:41  |  วิยดา ช่วยธานี 

                เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยนายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หารือความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน และด้านการอนุรักษ์พลังงาน กับการไฟฟ้านครหลวง โดยนายรุจ  เหราบัตย์ รองผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ) นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า นายจีรัง วังจันทร์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า เพื่อแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE) และหารือความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน และด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สถาบัน)

หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หารือกฟน.พัฒนาโครงการด้านพลังงาน