กองทัพเรือ

10/01/2018

ที่ปรึกษาด้านพลังงานอวยพรปีใหม่ท่าน

ผู้บัญชาการทหารเรือ และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ฐานทัพเรือพังงา

30/03/2018

รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 

ทัพเรือภาคที่ 2

16/02/2018

ที่ปรึกษาด้านพลังงานเข้าพบผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านพลังงานฯ

ฐานทัพเรือพังงา

14/01/2018

ที่ปรึกษาด้านพลังงานเข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านพลังงานฯ

ฐานทัพเรือพังงา

10/05/2561

ที่ปรึกษาด้านพลังงานเข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา (ท่านใหม่) และเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 ณ ฐานทัพเรือพังงา

ทัพเรือภาคที่ 2

31/07/2018

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ

ฐานทัพเรือพังงา

01/02/2018

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ

ฐานทัพเรือสงขลา

14/02/2018

ที่ปรึกษาด้านพลังงานเข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านพลังงานฯ

ทัพเรือภาคที่ 3

26/07/2018

ที่ปรึกษาด้านพลังงานเข้าพบผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เพือรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านพลังงานฯ

ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ระหว่าง กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ระหว่าง กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com