S__1925124.jpg

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าสวัสดีปีใหม่รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1, ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วม เพื่อพิจารณาระเบียบการให้บริการทางวิชาการและการยื่นข้อเสนอโครงการฯ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561- 14 มกราคม 2562
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าพบท่านพลเรือตรีจตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1) เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา พร้อมกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยเบื้องต้นทัพเรือภาคที่ 1 เห็นชอบในหลักกการ และคาดว่าจะกำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทัพเรือภาคที่ 1 ได้ประมาณเดือนมีนาคม 2562 นี้ 
 

ทัพเรือภาคที่ 1 & 2
ทัพเรือภาคที่ 1 & 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการไฟฟ้านครหลวง  เข้าพบผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ เข้าสำรวจการใช้พลังงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี  


           เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าพบท่านพลเรือโทชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรีเทวินทร์ ศิลปชัย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 นาวาเอกเกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้บริหารทัพเรือภาคที่ 2  เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ และเข้าสำรวจการใช้พลังงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 และชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา เพื่อนำร่องระบบ Micro grid ของกองทัพเรือ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) ต่อไป

ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ
ประชุมคกกครั้งที่ 1/2562 สำรวจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการไฟฟ้านครหลวง  เข้าพบผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ เข้าสำรวจการใช้พลังงาน และเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าพบท่านพลเรือตรีนันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอก รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, นาวาเอกวรากร เอี่ยมลออ รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการกองโรงงาน นาวาเอกนาวาโทสุรศักดิ์ อินทร์พรหม นาวาตรีประสิทธิ์ หนูเพชร และผู้บริหารฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 2  เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ เข้าสำรวจการใช้พลังงาน และเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3  และชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องระบบไมโครกริด (Micro-Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) ต่อไป    

INS_8973
INS_8985
INS_8987
INS_8950
INS_8954
INS_8966
INS_8956
INS_8971
INS_8968
INS_8970
INS_8965
INS_8964
INS_8960
INS_8961
INS_8959
INS_8958
INS_8957
INS_8952
INS_8953

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) เพื่อพิจารณาระเบียบการให้บริการทางวิชาการ และพิจาณาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงานโครงการ ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด รวม 7 วิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบการให้บริการทางวิชาการ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ให้ความเห็นชอบฯ และพิจาณาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)  ต่อไป   

50595958_1978860835482806_39304938801804
50250732_1978860955482794_58093516719852
49816866_1978861028816120_58774560106201
50445762_1978861445482745_82446515109657
50151365_1978861092149447_70653855789083
49682526_1978861598816063_23108818304856
S__4604113
50264318_1979110688791154_35812722282363
50561737_1979111055457784_12331211884068
49949611_1979111168791106_49611371032294
49914743_1979111308791092_50725113389960

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 5) เพื่อพิจารณาระเบียบการให้บริการทางวิชาการ และพิจาณาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


            เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 5) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงานโครงการ ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายประเสริฐ มณี นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นางพันธวดี  นิลวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด รวม 9 วิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบการให้บริการทางวิชาการ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้ความเห็นชอบฯ และพิจาณาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)  ต่อไป