ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร) เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำรวจการใช้พลังงานพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบเบื้องต้น 
Tue, 02/26/2019 - 13:35  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วยนายสุเทพ ช้างทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า นายสุขุม การะเวก ผู้อำนวยการกองธุรกิจพลังงาน นายวิริทธิพล สมดุลยาวาทย์ วิศกรเครื่องกล 8 และนางพรพรรณ พงษ์พันธ์ วิศวกรไฟฟ้า 7 ได้เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (พลเรือโท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร) เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำรวจการใช้พลังงานพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เบื้องต้นท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (พลเรือโท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร) เห็นชอบในหลักการฯ ทั้งนี้การใช้พลังงานโดยรวมของฐานทัพเรือสัตหีบมีการใช้พลังงานรวมประมาณ 81 MW มีปริมาณค่าไฟฟ้าประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท/ปี รวมถึงฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบปกครอง ดูแล ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งหมดของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จนถึงจังหวัดตราด  คณะของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมการปรับปรุงเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ทดแทนของเดิม ณ โรงแปลงความถี่ ฐานทัพเรือสัตหีบ และที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีก จำนวน 4 MVA คาดว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และฐานทัพเรือสัตหีบ ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com

© 2017 Copyright CERE RMUTSV
ฐานทัพเรือสัตหีบ