ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ
Fri, 02/02/2018 - 15:18  |  วิยดา ช่วยธานี 


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง  ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ โดยท่านพลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ นาวาเอก พสิฐ ฤกษ์งาม และนาวาเอก กิตติ ยศไกร รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา นาวาเอก ปารเมศ ปริวรรตภาษา ผู้อำนวยการกองโรงงาน นาวาโท สุรศักดิ์ อินทร์พรหม หัวหน้ากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือพังงา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน และผู้สื่อข่าว ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ ของเรือรบหลวงนราธิวาส และกองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา 


ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือฯ ในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น Kick off การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในสังกัด กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อจะขยายผลความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ในระดับพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยไปยังทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือสงขลา จนถึงภาพรวมในระดับประเทศกับกองทัพเรือต่อไป

พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา4
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา
พิธีลงนาม MOU ฐานทัพเรือพังงา