มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฝั่งอ่าวไทย)
Thu, 02/15/2018 - 15:40  |  วิยดา ช่วยธานี 


                     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และนางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล ได้เข้าพบ ท่านพลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2  (หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือฝั่งอ่าวไทย) เพื่อหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฐานทัพเรือสงขลาา ทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย) โดยผลการหารือเบื้องต้น ท่านพลเรือจงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ

                    ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ จะสามารถลดการใช้พลังงานลง โดยการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดประมาณ 2 เมกะวัตต์ (MWdc) ระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ และระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) ประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย/เดือน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในช่วงที่เรือรบจะเข้าจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือสงขลาในช่วงหน้ามรสุม เดือนมีนาคม เป็นต้นไป รวมถึงการจัดหาและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเรือรบ “กองเรือสีเขียว” รวมถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า รองรับรถยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฐานทัพเรือสงขลาา อาทิการปรับปรุงโรงงานเปลี่ยนความถี่ เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการปฎิบัติงานของฐานทัพเรือสงขลา ฯลฯ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะได้มีโอกาสในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้ว แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกองทัพเรือ และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งมีกองเรือที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าต่อไป 
ในการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานกำหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2561 นี้

เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา
เข้าพบผบฐานทัพเรือสงขลา