มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดประชุม KICK OFF โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และพิจารณาโครงการ Smart City ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 9 วิทยาลัย 
Mon, 10/29/2018 - 10:24  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้เข้าประชุมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม นายปิติ สุนทรนนท์ คณะทำงานโครงการ นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล นายธำรงค์ ศรีเจริญ คณะทำงาน และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย นายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ และนายประเสริฐ มณี รองอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือผู้แทน วิทยาลัยในสังกัด จำนวน 9 วิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมคณะทำงานร่วมได้ร่วมกันพิจารณา KICK OFF การดำเนินการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และพิจารณาโครงการ Smart City สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส (กำลังดำเนินการเพิ่มในส่วนของจังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี)  

          ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

          (1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561

          (2) รับทราบและเห็นชอบรายละเอียดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกัน

          (3) รับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (4) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงาน

          (5) เห็นชอบการดำเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

          (6) เห็นชอบรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทต่างๆ และทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

          (7) เห็นชอบการดำเนินการโครงการระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation)

          (8) เห็นชอบการดำเนินการโครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy and Smart Environment)

          (9) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่ปรึกษาโครงการตามข้อที่ (5)-(8) โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart University and Smart City) และโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเห็นชอบค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

 

ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com