18.jpg

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำร่องการดำเนินการโครงการ Smart City Clean Energy ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
Fri, 11/02/2018 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา พร้อมกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยทัพเรือภาคที่ 3 มีผู้ลงนามประกอบด้วย พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรีเรวัต อุบลรัตน์ และพลเรือตรีวุฒิศาสตร์ ชวนะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกกิตติ ยศไกร รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้ลงนามประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางอุษา ศรีเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล “พลังงาน 4.0” โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานราชการเป็นผู้นำในการดำเนินการโครงการ พร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ในหน่วยงาน และกำหนดเป้าหมายพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ มีกรอบการดำเนินงานดังนี้ ​  

        - Smart Energy ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ แบบติดตั้งบนอ่างเก็บน้ำ หรือ แบบติดตั้งบนพื้นดิน พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน และไมโครกริด การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะที่ไม่มีไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและภัยพิบัติ การสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 100 เปอร์เซ็นต์ การสนับสนุนเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Smart Cities- Clean Energy สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 2,000-3,000 คนขึ้นไป สู่เมืองอัจฉริยะโดยการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น Clean & Energy และ Green City และการสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯลฯ

        -Smart Mobility ได้แก่ การส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า (การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำโดยการใช้พลังงานไฟฟ้า) สถานีอัดประจุไฟฟ้า การเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานทดแทนในเรือและรถยนต์ ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
        -Smart Environment ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ การลดมลภาวะทางอากาศไอเสีย (เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้า) การควบคุมและติดตามระดับกลิ่นและเสียง การติดตามสิ่งปนเบื้นในน้ำจืด และน้ำทะเล ฯลฯ
        -Smart Safety ได้แก่ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย การติดตามป้ายทะเบียนรถยนต์และการเชื่อมต่อระบบติดตามรถเข้า-ออก  ระบบ CCTV โดรนบินอัตโนมัติ ฯลฯ
        -Smart Education ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกงาน การศึกษา วิจัย ฯลฯ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จะให้การสนับสนุนหลักวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การจัดหาแหล่งทุน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือ เพื่อให้การพัฒนาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านบริการทางวิชาการ การวิจัยค้นคว้าด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน 


        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน และที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรของทัพเรือภาคที่ 3 ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในทัพเรือภาคที่ 3 ที่มีกองเรือ และยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัย และล้ำหน้าต่อไป
 

MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3
MOU ทัพเรือภาคที่ 3