ประชุมสภาครั้งที่ 9

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารายงานผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
Mon, 11/05/2018 - 10:24  |   


           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัดสงขลา นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้ารายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ และนายประเสริฐ มณี รองอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุม

           มติที่ประชุม รับทราบ และชื่นชมความก้าวหน้าของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านพลังงาน และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการวิจัยปรับเปลี่ยนรถยนต์และเรือนำเที่ยวเป็นชนิดไฟฟ้า ตลอดจนการผลักดันโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะ From Smart University to Smart City เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป

 

ประชุมสภาสถาบันฯครงที่ 9_๑๘๑๐๓๐_0006
ประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ 9
ประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ 9
ประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ 9
ประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ 9
ประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ 9