มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
Mon, 08/27/2018 - 10:01  | วิยดา ช่วยธานี


              เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางอุษา ศรีเจริญ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยนายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นายเจษฎา อนันทวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง นายสมพร ทวีกาญจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน และผู้สื่อข่าว ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 7 พื้นที่ และมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านวิชาการ ในการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลังงานร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

           นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย “พลังงาน 4.0 (Energy 4.0)” โดยการยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และนำนวัตกรรมทีเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา และกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยทุกหน่วยงานราชการต้องเป็นผู้นำในการลดใช้พลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง  และดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงานและกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วย มีกรอบดังนี้

           (1) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภาค กระจายตามพื้นที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้า (Distributed Generation: DG) ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและภัยพิบัติ อาทิ พื้นที่ของวิทยาลัย  โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอในทุกภูมิภาค และมุ่งเน้นศักยภาพของเชื้อเพลิงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละภูมิภาค
          (2) การสนับสนุนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน
          (3) การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 100% โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (Net Zero Building)
          (4) การสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชาชากรตั้งแต่ 2,000-3,000 คน ขึ้นไป (เมืองชุมชน) สู่เมืองอัจฉริยะ โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City
          (5) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง
          (6) การสนับสนุน ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

           พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในวันนี้ จะเป็นการ เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย “พลังงาน 4.0 (Energy 4.0)” ภายใต้การดำเนินการโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งเป็นการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับระบบ ICT จากนโยบาย และโครงการ ไปสู่การลงมือปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุนทร พลรงค์ เป็นผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภุเก็ต และระนอง มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จำนวน 7 วิทยาลัยประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคตรัง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาตรัง, วิทยาลัยเทคนิคกระบี่, วิทยาลัยเทคนิคพังงา, วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อทำหน้าที่ผลิตการศึกษาขั้นสูง ในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม เป็นรักษาราชการแทน อธิการบดี     มีนักศึกษารวมประมาณ 20,000 คน และมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประมาณ 1,500 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำเป็น และใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น 7 พื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ได้แก่ 
        1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
        2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
        3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่วิทยาลัยรัตภูมิ
        4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
        5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
        6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
        7. สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ชุมพร

MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2
MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2