S__4587534.jpg

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบพลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกองทัพเรือ 
Mon, 04/02/2019 - 09:02  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ณ กองบัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบพลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกองทัพเรือ โดยมีกรอบดำเนินการดังนี้

        - Smart Energy ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ แบบติดตั้งบนอ่างเก็บน้ำ หรือ แบบติดตั้งบนพื้นดิน พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน และไมโครกริด การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะที่ไม่มีไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและภัยพิบัติ การสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพเรือ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การสนับสนุนเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Smart Cities- Clean Energy สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 2,000-3,000 คนขึ้นไป สู่เมืองอัจฉริยะโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น Clean & Energy และ Green City และการสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯลฯ

        -Smart Mobility ได้แก่ การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า (การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำโดยการใช้พลังงานไฟฟ้า) สถานีอัดประจุไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับ แผนที่ความละเอียดสูง และแอปพลิเคชั่นในการหาสถานีอัดประจุ และระยะเวลาในการอัดประจุ การเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานทดแทนในเรือและรถยนต์ ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
        -Smart People ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ บุคลากรกองทัพเรือ และบุตรหลาน ในการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยมีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน Online (ถ้ามี) ในหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพิเศษ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกงาน การศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกัน ฯลฯ

        -Smart Environment ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ การลดมลภาวะทางอากาศไอเสีย (เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้า) การควบคุมและติดตามระดับกลิ่นและเสียง การติดตามสิ่งปนเบื้นในน้ำจืด และน้ำทะเล ฯลฯ

        -Smart Safety ได้แก่ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย การติดตามป้ายทะเบียนรถยนต์และการเชื่อมต่อระบบติดตามรถเข้า-ออก  ระบบ CCTV โดรนบินอัตโนมัติ ฯลฯ

S__3137554
S__3137553
S__3137552