ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ กองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 2) จัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2  
Mon, 19/11/2018 - 09:00  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย (1) ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 2 ประกอบด้วย นาวาเอกเกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2, นาวาเอกธรรมรัตน์ เทียบเทียม รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2, นาวาเอกไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์, นาวาเอกทนงศักดิ์ คำตัน หัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นาวาเอกหญิงมยุรี ร่วมไชย หัวหน้ากองการเงิน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2, นาวาโทเอกชัย แก้วกล้า หัวหน้าแผนกแผน กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นาวาโทวิวัฒน์ ขุนพรรณราย นายทหารส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (2) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต, นายธำรงค์ ศรีเจริญและนางสาวพิไลวรรณ ช่วยธานี คณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (3) ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, ว่าที่รต ธานี ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, นายสงัด เหตุทอง และนางสาวนงค์ลักษณ์ มาชู ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งกำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินการโครงการ และแผนระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการเข้าสำรวจการใช้พลังงานในระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2562 พร้อมให้ผู้แทน มทร.ศรีวิชัย เข้าสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ต่อไป

ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com