การประชุมความร่วมมือโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกสารประกอบการประชุม

1- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่ 4/2561 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3- หนังสือขออนุญาตเข้าสำรวจและเก็บข้อมูล    /  หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและขอเข้าสำรวจการใช้พลังงาน

    - สิ่งที่ส่งมาด้วย                                        - สิ่งที่ส่งมาด้วย     หนังสือ มทร.ศรีวิชัย ลว 20 ส.ค. 61 , ลว 21 ส.ค. 61

4- ข้อมูลค่าไฟฟ้าแต่ละวิทยาลัย (ตารางสรุป, บิลค่าไฟฟ้าตุลาคม 59 - ปัจจุบัน (ก.ค. 61), งบประมาณค่าไฟฟ้า (งบสาธารณูปโภค/งบรายได้))

   - สรุปข้อมูลการใช้พลังงานวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

   - สรุปงบประมาณค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยทั้ง 7 แห่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

   ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ม.ค. 60 - ธ.ค. 60 

   - วท.ภก   - วช.ภก   - วท.พง

   - วท.ตง    - วกช.ตง

   - วท.กบ    - วท.รน  - มทร.ศรีวิชัย

5- แผนผังอาคารแต่ละวิทยาลัย (ตำแหน่งมิเตอร์, หม้อแปลง, กลุ่มอาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงลูกเดียวกัน  MDB เดียวกัน)

   - วท.ภก   - วช.ภก   - วท.พง

   - วท.ตง    - วกช.ตง

   - วท.กบ    - วท.รน   - มทร.ศรีวิชัย

ุ6- ข้อมูลระบบปรับอากาศ อายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป

    (ส่งภายในวันที่ 11 กันยายน 2561)

7- ข้อมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นชนิด LED

    (ส่งภายในวันที่ 11 กันยายน 2561)

8- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

E-mail : cere_rmutsv@gmail.com