S__5955703.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดประชุม KICK OFF โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และพิจารณาโครงการ Smart City ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รวม 7 วิทยาลัย (8 พื้นที่)
Mon, 10/29/2018 - 10:24  |  วิยดา ช่วยธานี 


           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้เข้าประชุมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม นายปิติ สุนทรนนท์ คณะทำงานโครงการ นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล นายธำรงค์ ศรีเจริญ คณะทำงาน และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือผู้แทน วิทยาลัยในสังกัด จำนวน 7 วิทยาลัย (8 พื้นที่) เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมคณะทำงานร่วมได้ร่วมกันพิจารณา KICK OFF การดำเนินการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และพิจารณาโครงการ Smart City สำหรับจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ (กำลังดำเนินการเพิ่มในส่วนของจังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา)  

          ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

          (1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561

          (2) รับทราบและเห็นชอบรายละเอียดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกัน

          (3) รับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (4) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงาน

          (5) เห็นชอบการดำเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

          (6) เห็นชอบรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทต่างๆ และทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

          (7) เห็นชอบการดำเนินการโครงการระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation)

          (8) เห็นชอบการดำเนินการโครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy and Smart Environment)

          (9) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่ปรึกษาโครงการตามข้อที่ (5)-(8) โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart University and Smart City) และโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเห็นชอบค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ

 

ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop
ประชุม Kick-Off Solar Rooftop