การประชุมความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกสารประกอบการประชุม

1- หนังสือ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2- หนังสือ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ขอนำส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3- ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

    ตัวอย่างของจุฬา    ตัวอย่างของ มทร.ศรีวิชัย

4- หนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ

5- หนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่องขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

6- หนังสือจากฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ

7- หนังสือจากฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เรื่องขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

8- รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

9- รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

10- รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

     รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 2/2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

11- กรอบงบประมาณโครงการ - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

12- กรอบงบประมาณโครงการ - ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

13- กรอบงบประมาณโครงการ - มทร.ศรีวิชัย

14- ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

15- มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งที่ 140) เรื่องที่ 7 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

16- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 

รับทราบ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งที่ 140) เห็นชอบ ให้ พพ. ประสานงานและดำเนินการให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการประหยัดพลังงาน มาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบริหารจัดการได้ ในลักษณะรูปแบบบริษัทธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy  Service  Company : ESCO)  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะได้จากผลประหยัดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง มาจ่ายเป็นค่าลงทุนดังกล่าว โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

17- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0710/18185 ลงวันที่. 18 ส.ค. 55 

18- โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

19- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559